KHUNG TRANH

Mã khung A009:

 • Bản khung 9cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F3 đen:

 • Bản khung 3cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F3 trắng:

 • Bản khung 3cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 199:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ.
 • Các màu: trắng, nâu, vàng.

Mã khung 329 trắng:

 • Bản khung 3cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F5 đen:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F5 nâu sần:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F5 nâu trơn:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F5 trắng:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung C5 nâu:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 604 vàng:

 • Bản khung 6cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 5053 vàng:

 • Bản khung 10cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

 

Mã khung 5051 nâu:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6030 bạc:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6030 nâu vàng

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6035 vàng:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6035 nâu:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6030 nâu:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6035 gỗ:

 • Bản khung 6cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 6234:

 • Bản khung 6cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung 939 nâu:

 • Bản khung 10cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung Bo 3 trắng:

 • Bản khung 3cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung Bo 5 trắng:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung Bo 5 kem:

 • Bản khung 5cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F7 đen:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F7 trắng:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ

Mã khung F7 trắng vân xoáy:

 • Bản khung 7cm
 • Chất liệu Composite dạng giả gỗ